Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Kwartalnik Biłgorajski nr. 1 (październik 2000)
Biłgoraj - miasto akademickie
prof. Dr hab. Stanisław Grabias
Dziekan Wydziału
Humanistycznego UMCS

Uchwałą Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 2000- 03- 01 zostało powołane do istnienia Kolegium Licencjackie UMCS w Biłgoraju. W ten sposób Biłgoraj dołączył do prestiżowego kręgu miast akademickich.

Pomysł utworzenia wyższej uczelni w Biłgoraju zrodził się na zjeździe absolwentów istniejącego przed laty w tym mieście Liceum Pedagogicznego. Absolwenci - profesorowie UMCS i osoby pełniące kierownicze funkcje samorządowe w powiecie biłgorajskim - doszli na tym spotkaniu do przekonania, że Biłgoraj powinien taką inicjatywę podjąć. Były bowiem motywacje do jej urealnienia: z jednej strony potrzeba kształcenia młodzieży z wiejskich, w gruncie rzeczy biednych terenów, z drugiej fakt, że mieszkańcy i władze tego regionu zawsze potrafili ważne inicjatywy prowadzić do końca.

Wkrótce okazało się, że pomysł utworzenia uczelni w Biłgoraju wtopił się w strategię Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej, którego władze postanowiły "obudować" macierzystą Uczelnię w Lublinie punktami zamiejscowymi w postaci kolegiów, kształcących młodzież na poziomie licencjackim. Oczywiście absolwentom tych kolegiów UMCS gwarantuje możliwość kształcenia się na dwuletnich studiach magisterskich.

O wyborze Biłgoraja spośród wielu ofert, jakie rozmaite władze terenowe przedstawiły Uniwersytetowi Marii-Curie Skłodowskiej, zadecydowały rozsądne propozycje władz miasta i powiatu biłgorajskiego oraz silny lobbing osób wywodzących się z Biłgorajszczyzny a zatrudnionych w UMCS. Uzgodniono, że siedzibą Kolegium UMCS w Biłgoraju stanie się wyremontowany i adaptowany dla potrzeb wyższej uczelni budynek internatu Liceum Ogólnokształcącego, który zostanie przekazany UMCS na realizację jego podstawowego celu, jakim jest kształcenie młodzieży. W czerwcu 2000 roku rozpoczął się nabór studentów na pięć kierunków studiów licencjackich. UMCS zaproponował na początek studia wieczorowe i studia zaoczne. W trybie studiów wieczorowych prowadzone będą: informatyka, filologia germańska i kulturoznawstwo, a w trybie studiów zaocznych: historia i filologia polska z dwoma specjalnościami nauczycielską i logopedyczną.

W kolegium biłgorajskim będą obowiązywały te same programy, które realizuje UMCS w Lublinie. Studia wieczorowe będą prowadzone według programów studiów dziennych określonych kierunków. Studia zaoczne zaś będą realizować - zgodnie z postanowieniami Ministra Edukacji - 2/3 zajęć przewidzianych w programach studiów dziennych. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w kolegium biłgorajskim znalazły się dwa nowe kierunki studiów Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej. UMCS otworzył informatykę i kulturoznawstwo w roku akademickim 2000/2001 jednocześnie w Lublinie i właśnie w Biłgoraju!

Na większości kierunków nabór studentów był zgodny z przewidywaniami. Znacznie większej liczby kandydatów spodziewaliśmy się na germanistyce i na obleganym w Lublinie kulturoznawstwie. Na tych dwu kierunkach rozpoczynamy zajęcia ze znaczną jeszcze ilością wolnych miejsc. Wyczerpany został limit miejsc na informatyce. Dostateczna liczba studentów znalazła się na historii i filologii polskiej.

Po dokonanym już naborze studentów i po pierwszej inauguracji roku akademickiego zacznie się mozolne budowanie środowiska akademickiego i zwyczajów uniwersyteckich w Biłgoraju. Kierunkom humanistycznym niezbędna będzie odpowiednio wyposażona biblioteka, informatyce i germanistyce - kosztowne pracownie. Wyrażam nadzieję, że wspólnym wysiłkiem .społeczności Biłgoraja i powiatu biłgorajskiego oraz Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie te i inne problemy, które wyłonią się jeszcze w trakcie realizacji toku dydaktycznego, zostaną rozwiązane z pożytkiem dla tej młodzieży, której z różnych powodów nie stać na podjęcie studiów w wielkich ośrodkach akademickich. Bowiem czesne za studia prowadzone w Biłgoraju będzie znaczne mniejszym wydatkiem, niż koszty utrzymania się choćby w niedaleko od Biłgoraja położonym Lublinie.

Budując Kolegium UMCS w Biłgoraju społeczność miasta i powiatu podjęła ogromny wysiłek, ale też i sprawa była tego wysiłku warta. Powstała instytucja poważna, której powagę gwarantuje potencjał Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej uczelni kształcącej rocznie ponad 30 tys. studentów. Cztery spośród pięciu kierunków otworzonych w Biłgoraju prowadzi Wydział Humanistyczny - wydział, który szczyci się, że w skład jego Rady wchodzi 96 samodzielnych pracowników naukowych - profesorów i doktorów habilitowanych.

Wszystkim, którzy przyczynili się ~ do powstania Kolegium UMCS w Biłgoraju należą się gratulacje. Szczególnie jednak należą się one władzom miasta i powiatu biłgorajskiego. Działając wspólnie pokazały, jak należy postępować skutecznie.

Stanisław Grabias

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: