Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Kolegium UMCS w Biłgoraju
Podyplomowe Studium Zarządzania Szkołą
Adresaci:
Studia są przeznaczone dla dyrektorów różnych typów szkół i placówek oświatowych zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji lub osób, które w przyszłości chciałyby pełnić stanowisko dyrektora w szkole lub placówce oświatowej.
Studia umożliwiają zdobycie kwalifikacji, które powinny posiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów w szkołach i placówkach oświatowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. (§1, pkt 2).

Cel:
Przekazanie kompendium wiedzy oraz trening umiejętności menedżerskich niezbędnych do skutecznego i efektywnego kierowania szkołą.

Czas trwania:
Studia trwać będą 2 semestry.
Zajęcia prowadzone będą w 8-godzinnych sesjach w soboty i niedziele, co dwa tygodnie. Przewidywane rozpoczęcie zajęć październik 2000 r.

Miejsce zajęć:
Kolegium UMCS w Biłgoraju.

Warunki przyjęcia na studia:
Złożenie w przewidzianym terminie następujących na studia:

  • odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • wypełnionego kwestionariusza zgłoszeniowego
  • dowodu wpłaty za I semestr
  • dwóch zdjęć
O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia wymaganych dokumentów.

Warunki uzyskania dyplomu:
Aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego.

Opłata za uczestnictwo:
Opłata za semestr wynosi 940 zł
Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
Fundacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Bank PEKAO S.A. IV Oddział w Lublinie nr konta: 10701412-13332-2221-0100

Informacje i zapisy:
Fundacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ul. Radziszewskiego 11, pokój 36
20-036 Lublin
tel. 081/ 537 58 17


Podyplomowe Studium Zarządzania Szkołą
Program zajęć
(220 godzin)

1. System oświaty w Polsce
Typy placówek edukacyjnych. Po systemie oświaty.

2. Szkoła w systemie samorządu terytorialnego
Polityka edukacyjna jednostki samorządu terytorialnego. Organizacja oświaty w jednostce samorządu terytorialnego - możliwe rozwiązania organizacyjne. Jednostka samorządu terytorialnego jako podmiot prowadzący szkoły i placówki oświatowe - zadania i kompetencje. Tryb powoływania kadry kierowniczej w placówkach edukacyjnych. Nadzór organu prowadzącego nad działalnością placówek edukacyjnych. Ocena pracy dyrektora szkoły z punktu widzenia organu prowadzącego.

3. Zarządzanie szkołą
Narzędzia zarządzania organizacją. Zadania organów działających w szkole. Formułowanie strategii i planów. Plan rozwoju szkoły. Struktura organizacyjna szkoły. Kreowanie tożsamości szkoły.

4. Zarządzanie kadrami
Zasady prowadzenia polityki kadrowej w szkole. Dyrektor jako pracodawca. Ocenianie pracowników. Zasady wynagradzania pracowników. Zapewnianie rozwoju pracowników.

5. Marketing w szkole
Filozofia marketingu instytucji oświatowej
Marketing mix w szkole. Promowanie szkoły. Analiza rynku szkoły. Współpraca z radą rodziców. Pozyskiwanie sponsorów.

6. Umiejętności menedżerskie dyrektora szkoły
Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów.
Formułowanie celów. Komunikowanie się. Gospodarowanie czasem. Prowadzenie negocjacji.

7. Kierowanie zespołem pracowniczym
Natura grup i zespołów pracowniczych. Mechanizmy wewnątrzgrupowe. Podejmowanie decyzji w grupie.

8. Zarządzanie finansami szkoły
Podstawy prawne systemu budżetowego. Zasady realizacji budżetu. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny budżetowej. Zasady określania zapotrzebowania na środki budżetowe. Sporządzanie planu finansowego szkoły. Pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania. .

9. Rachunkowość szkoły
Podstawowe zasady rachunkowości, Zakładowy plan kont Zasady korzystania z danych przygotowanych przez księgowość szkoły.

10. Informatyka w zarządzaniu szkołą
Typy programów przydatnych do zarządzania szkołą. Wykorzystanie sieci w zarządzaniu szkołą.

11. Elementy prawa
Elementy prawa oświatowego - podstawowe szkoły. Podstawy prawa gospodarczego.

12. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego
Prawne uwarunkowania sprawowania nadzoru. Podstawowe czynności nadzorujące podejmowane przez dyrektora szkoły. Zasady prowadzenia hospitacji. Kontrolowanie dokumentacji. Badanie wyników dydaktycznych.

13. Polityka edukacyjna w krajach Unii Europejskiej

14. Praktyka zarządzania szkołą

15. Seminarium dyplomowe

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: