Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Historia
Dzieje Biłgoraja

Wstęp

Lata zaborów wyznaczyły kolejną epokę w dziejach Biłgoraja. Miasto po upadku powstania kościuszkowskiego od 1795 r. znalazło się w granicach monarchii austriackiej. Tylko na krótko po 1809 r. Biłgoraj odzyskał wolność, gdy wraz z całą Lubelszczyzną został przyłączony do Księstwa Warszawskiego. Po klęsce Napoleona na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego w 1815 r. miasto znalazło się w granicach Królestwa Kongresowego, przyłączonego do Rosji. W ten sposób rozpoczął się dla Biłgoraja stuletni okres niewoli carskiej. Dzielił on losy Lubelszczyzny, wchodząc w skład województwa, a następnie guberni lubelskiej, a od 1912 r. guberni chełmskiej. Ostatnie lata niewoli to okres okupacji austro- węgierskiej w czasie I wojny światowej.

Zmiany polityczne, a także przeobrażenia administracyjne czy ustrojowe miasta nie pociągały za sobą automatycznie istotnych przemian gospodarczo- społecznych. Tempo przeobrażeń w tej podstawowej dla bytu i życia mieszkańców dziedzinie było daleko wolniejsze. W epoce tej miasto przechodziło od feudalizmu do stosunków kapitalistycznych. Prześledźmy rytm i tempo przemian oraz charakter tych przeobrażeń zarówno w dziedzinie gospodarczo- społecznej, jak i ustrojowej, czy też w zakresie stosunków kulturalnych w latach 1795- 1918.

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: