Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Kultura
"Kumie na gościnę cię spraszam" - O zachowaniach biesiadnych na Roztoczu

Rozdział V - Informacje dodatkowe.
Spis literatury


Assordobraj N.
1956 Posłowie do dzieł Stefana Czarnowskiego, Warszawa.

Bachtin M.
1975 Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, Kraków.

Benedict R.
1966 Wzory kultury, Warszawa.

Berger P.
1988 Zaproszenie do socjologii, Warszawa.

Bougle C.
1908 Essais sur le regime des castes, Paris.

Brillat-Savarin A.
1973 Fizjologia smaku albo medytacje o gastronomii doskonałej, Warszawa.

Brückner A.
1937 Encyklopedia staropolska, Warszawa.

Bulanda E.
1960 Czy kryzys etnologicznej szkoły wiedeńskiej, "Lud", t.45.

Burszta J.
1950 Wieś i karczma, Warszawa.

Bystroń J.S.
1916 Słowiańskie obrzędy rodzinne, obrzędy związane z narodzeniem dziecka, Kraków.
1976 Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, t.1-2, Warszawa.

Caillois R.
1973 Żywioł i ład, Warszawa.

Ciołek M., Olędzki J., Zadrożyńska A.
1976 Wyrzeczysko. O świętowaniu w Polsce, Warszawa.

Czarnowski S.
1939 Społeczeństwo i kultura. Prace z socjologii i historii kultury, Biblioteka Socjologiczna, Warszawa.
1956 Założenia metodologiczne w badaniach rozwoju społeczeństwa [w:] Dzieła, t.2, Warszawa.

Diogenes Laertios
1982 Żywoty i poglądy słynnych filozofów, Warszawa.

Eliade M.
1993 Sacrum, mit, historia, Warszawa.

Fischer A.
1921 Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego, Lwów.

Foquet P., Borde M.de
1990 Podwójny agent, Łódź.

Gennep A.van
1909 Les rittes de passage, Paris.

Gerlich H.
1984 Narodziny, zaślubiny, śmierć. Zwyczaje i obrzędy w katowickich rodzinach górniczych, Katowice.

Gloger Z.
1972 Encyklopedia staropolska, Warszawa.

Gołębiowski Ł.
1884 Domy i dwory - przy tem opisanie apteczki, kuchni, strojów, uczt, biesiad, trunków, pijatyki, Lwów.
1930 Lud polski, Warszawa.

Grzybek S., Kudasiewicz J., Olszański T.
1983 Biblia na codzień. Komentarz do Ewangelii, Kraków.

Guriewicz A.
1976 Kategorie kultury średniowiecznej, Warszawa.

Harnach A.
1909 Istota chrześcijaństwa, Warszawa.

Huizinga J.
1985 Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Warszawa.

Język...
1992 Język a kultura. Potoczność w języku i kulturze, t. 5, Wrocław.

Kępiński A.
1992 Motywy polskiego pijaństwa i środki zaradcze, [w:] Alkohol w kulturze i obyczaju, Warszawa.

Kłoskowska A.
1962 Wzory i modele w socjologicznych badaniach, "Studia Socjologiczne", R. 2.

Kolberg O.
1962-73 Dzieła wszystkie, t.1-66, Wrocław.

Kotula F.
1962 W sandomierskiej puszczy, Warszawa.

Komorowska J.
1984 Świąteczne zwyczaje domowe w wielkim mieście, Warszawa.

Kopaliński W.
1985 Słownik mitów i tradycji, Warszawa.

Kwaśniewicz K.
1974 Teoretyczne i metodologiczne aspekty badań nad zwyczajami ludowymi. Przyczynek do dyskusji nad Syntezą Etnografii Polskiej, "Etnografia Polska", t. 18, z. 2, s. 33-53.
1979 Doroczne i rodzinne zwyczaje na tle współczesnych przeobrażeń wsi podkarpackiej, Kraków.

Linton R.
1975 Kulturowe podstawy osobowości, Warszawa.

Lips J.E.
1967 U źródeł cywilizacji, Warszawa.

Malinowski B.
1980 Wierzenia pierwotne i formy ustroju społecznego. Pogląd na genezę religii ze szczególnym uwzględnieniem totemizmu, [w:] Dzieła, t. 1, Warszawa.

Mead M.
1978 Trzy studia, Warszawa.

Obrębski J.
1936 Dzisiejsi ludzie Polesia, "Przegląd Socjologiczny", t. 4, s. 414-447.

Ortega y Gasset J.
1982 Bunt mas, Warszawa.

Ossowski S.
1948 Więź społeczna i dziedzictwo krwi, Warszawa.

Perzanowski A.
1993 Bzij, zabzij, ja honorem ręce. Bójki w kulturze wiejskiej na przykładzie Kurpiowszczyzny, Warszawa (praca magisterska w KEiAK UW).

Poniatowski S.
1917-18 O metodzie historycznej w etnologii i znaczeniu jej wyników dla historii, "Przegląd Historyczny", t. 21.

Skorupka S.
1974 Słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa.

Sławski F.
1952-56 Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków.

Słownik...
1983 Słownik gwar polskich, pod red. J.Reichmana, Wrocław.

Staniek E.
1985 Ewangeliczne uczty, Kraków.

Stolarczyk S.
1984 Roztocze środkowe, Warszawa.

Szczepański J.
1963 Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa.
1967 Nawrót teorii ewolucji, "Łódzkie Studia Etnograficzne", t. 9.

Szromba-Rysowa Z.
1988 Przy wspólnym stole. Z obyczajowości współczesnej wsi podkarpackiej, Wrocław.

Szynkiewicz S.
1976 Rodzina. Elementy systemu pokrewieństwa, [w:] Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, red. M.Biernacka, B.Kopczyńska-Jaworska, A.Kutrzeba-Pojnarowa, Wrocław.

Thomas W.I., Znaniecki F.
1976 Chłop polski w Europie i Ameryce, Warszawa.

Tomicki R.
1974 Zwyczaje i obrzędy. Uwagi na marginesie artykułu K.Kwaśniewicz, "Etnografia Polska", t. 18, z. 2, s. 57-64.

Veblen T.
1971 Teoria klasy próżniaczej, Warszawa.

Wójcicki K.W.
1842 Zapasy domowe, Warszawa.

Wójcikowski W., Paczyński L.
1977 Roztocze. Przewodnik, Warszawa.

Zadrożyńska A.
1983 Homo faber, homo ludens. Szkice o pracy w kulturach tradycyjnej i współczesnej, Warszawa.
1988 Powtarzać czas początku. Część II, 0 polskiej tradycji obrzędów ludzkiego życia, Warszawa.
1992 Homo ludens. Człowiek i zabawa, Warszawa.

Zamość...
1960 Zamość i Zamojszczyzna w dziejach i kulturze polskiej, Zamojskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Zamość.

Zawistowicz-Adamska K.
1950-51 Pomoc wzajemna i współdziałanie w kulturach ludowych, "Prace i Materiały Etnograficzne", t. 8-9.
1976 Granice i horyzonty badań kultury wsi w Polsce, Warszawa.

Znaniecki F.
1973 Socjologia wychowania, Warszawa

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: