Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Kultura
Strój biłgorajsko-tarnogrodzki
Bibliografia

Arnekker Edward - Chałupnictwo sitarskie w Biłgorajskiem, Instytut Gospodarstwa Społecznego.Warszawa 1933.
Bańkowski Edward - Ruś Chełmska od czasów rozbiorów Polski, Lwów 1887. Bujak Franciszek - Studia nad osadnictwem Małopolski, Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 1905.
Bujak Franciszek - Historia osadnictwa ziem polskich w krótkim zarysie. Wydawnictwo Głównego Urzędu Ziemskiego, Warszawa 1920.
Dąbrowski Stanisław - Czapka i kapelusz w Lubelskiem, (odbitka z kwartalnika etnograficznego "Lud" seria II T. VIII, 1929), Towarzystwo Ludoznawcze, Lwów 1930.
Dąbrowski Stanisław - Pasy lubelskie (odbitka Region Lubelski R. n, 1929) Muzeum Lubelskie, Lublin 1929.
Dobrowolska Maria - Osadnictwo puszczy sandomierskiej między Wisłą i Sanem, Nakładem Księgarni Geograficznej "Orbis", Kraków 1931.
Dobrowolski Kazimierz - Migracje wołoskie na ziemiach polskich. Nakładem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Lwów 1930.
Fischer Adam - Rusini - Zarys etnograficzny Rusi, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Lwów 1928
Gajek Józef - Instrukcja dla współpracowników redakcji Atlasu Polskich Strojów Ludowych, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Poznań 1952.
Gajek Józef - Metodyka monograficznego opracowania strojów ludowych "Lud" T. XLI, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 1954.
Grekow Burys - Chłopi na Rusi od czasów najdawniejszych do wieku XVII, (tłumacz. A. Poppe l A. Rybarski). Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1955.
Greniuk Piotr - Druki ludowe na płótnie w południowej Lubelszczyźnie. Rocznik III Z 9/10, Polska Sztuka Ludowa, Warszawa 1949.
Kolberg Oskar - Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Lubelskie. Seria XVI cz. I i II - Kraków 1883.
Kotula Franciszek - Strój Łańcucki, Atlas Polskich Strojów Ludowych, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 1955.
Malewska Zofia - Gorset w stroju polskim, rękopis złożony w Archiwum Naukowym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Wrocław, plac Nankera 4.
Moszyński Kazimierz - Kultura Ludowa Słowian T. l i 2, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1929 i 1934.
Moszyński Kazimierz - Geograficzne zróżnicowanie odzieży ludowej w Polsce, Kalendarz Ilustrowany Ilustrowanego Kuriera Codziennego na rok 1938.
Reinfuss Roman - Polskie druki ludowe na płótnie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1953.
Rutkowski Jan - Historia gospodarcza Polski do roku 1864, Książka i Wiedza, Warszawa 1953.
Staniszewska Zofia - Wieś Studzianki, Zarys etnograficzny, "Wisła" T. XVI str. 163 - 71, Warszawa 1902.
Starek Edyta - Strój górali spiskich. Atlas Polskich Strojów Ludowych, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 1955.
Świeży Janusz - Strój krzczonowski. Atlas Polskich Strojów Ludowych, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Poznań 1952.
Świeży Janusz - Stroje ludowe Lubelszczyzny (w ogólnym zarysie) "Sztuka", Warszawa 1954.
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa 1893.
Wisła T. XVI r. 19 J2 str. 348 i następne - Kilka wiadomości o odzieży ludowej w guberni lubelskiej (z materiałów nadesłanych na wystawę rolniczo-przemy słowa w Lublinie w r. 1901).
©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: