Gospodarka
Koplania gazu zalegającego w południowej części powiatuGospodarkę powiatu reprezentuje ponad 4900 podmiotów gospodarczych, funkcjonujących przede wszystkim w sferze handlu i usług. Działalność produkcyjną prowadzi ponad 800 jednostek (w tym połowa w stolicy powiatu).

Największymi firmami produkcyjnymi w powiecie są:

  • BLACK RED WHITE - producent mebli,
  • AMBRA S.A. - największy w Europie Środkowo-Wschodniej producent win,
  • ZD "MEWA" S.A. - producent bielizny,
  • POL-SKONE Sp. z o.o. - producent okien i drzwi,
  • MODEL OPAKOWANIA Sp. z o.o. - producent opakowań i tektury falistej,
  • MOSTOSTAL-MET Sp. z o.o. - producent wyrobów z drutu,
  • ZCB "Markowicze" S.A. - producent cegły i pustaków.
Powiat ma charakter typowo rolniczy. Użytki rolne stanowią 56,5% całej powierzchni a lasy 38%. W gminach wiejskich aż 80% mieszkającej w nich ludności utrzymuje się z rolnictwa. Uprawia się tu przede wszystkim: zboża, ziemniaki, buraki cukrowe, tytoń, rzepak, zioła i rośliny pastewne. Przeważają gleby III i IV klasy bonitacyjnej. Bezrobocie w powiecie biłgorajskim sięga 11,7%.Władze samorządowe powiatu zamierzają skoncentrować się na kilku podstawowych działaniach, których realizacja wpłynie na rozwój gospodarczy powiatu i poprawę poziomu życia jego mieszkańców. Wśród nich jest wzmocnienie rangi Biłgoraja, oddziaływującego w sposób naturalny na roz-wój całego powiatu; wzmocnienie potencjału pozostałych miast powiatu (Tarnogrodu, Józefowa i Frampola), uczynienie ich atrak-cyjnymi dla kapitału zewnętrznego (średniej przedsiębiorczości) ośrodkami oddziaływującymi na rozwój okolicznych gmin; zwiększenie zróżnicowania gospodarczego obszarów wiejskich poprzez rozwój przede wszystkim turystyki (agroturystyki), usług i przemysłu związanego z wykorzystaniem płodów rolnych, z myślą o przejęciu nadwyżki siły roboczej z rolnictwa.

Bogactwo regionu - tytońWładze powiatu są otwarte na innowacje, propozycje i ciekawe pomysły. Przychylnie zapatruje się na współpracę w realizacji wspólnych przedsięwzięć z zewnętrznym inwestorami.
Istotnym czynnikiem wsparcia jest otoczenie biznesu: rozwijająca się sieć bankowa, instytucje ubezpieczeniowe i finansowane oraz inne firmy obsługujące życie gospodarcze.
Z troską patrzą władze samorządowe na ochronę środowiska mając na uwadze zacho-wanie i ochronę walorów przyrodniczo-krajobrazowych okolic będących największym bo-gactwem powiatu, tj. naturalnych kompleksów leśnych, także chronionych. W lasach w rejonie Żelebska (gm. Biłgoraj) żyje w warunkach naturalnych jedyne na Lubelszczyźnie stado danieli, liczące ok. 100 szt. Przedsięwzięciem mającym na celu ochronę środowiska, tj. uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, zagospodarowanie i utylizację odpadów, jest program "Ochrony Wód Zlewni Rzeki Tanwi".