Infrastruktura
 • komunikacja

 • Powiat biłgorajski zajmuje siódme miejsce w woj. lubelskim pod względem długości dróg publicznych. Dróg powiatowych jest łącznie ok. 600 km, w tym 510 km utwardzonych.
 • oświata

 • Z dniem 1.01.1999 r. pod zarząd powiatu przeszło 10 szkół średnich, Młodzieżowy Dom Kultury, 2 Szkolne Schroniska Młodzieżowe, Rodzinny Dom Dziecka.

  Szkoły średnie w powiecie

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. ONZ w Biłgoraju, jedna z większych szkół średnich w woj. lubelskim; dysponująca bardzo dobrą bazą dydaktyczną, halą sportową i internatem, kształci młodzież w 8 profilach,
  • Liceum Ogólnokształcące w Józefowie, z internatem i niezłą bazą lokalową,
  • Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Turobinie, z dobrą bazą dydaktyczną (pra-cownia informatyczna),
  • Zespół Szkół Budowlanych w Biłgoraju, w skład którego wchodzą: liceum ogólnokształcące, technikum budowlane, zasadnicza szkoła budowlana, policealne studium zawodowe i ZSZ OHR Szkota dysponuje bogatą bazą sportową z halą, krytą pływalnią, zespołem boisk oraz internatem,
  • Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju, składające się z liceum zawodowego, technikum elektrycznego, technikum mechanicznego, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, policealnego studium zawodowego,
  • Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Biłgoraju, w którego skład wchodzą: liceum zawodowe, technikum odzieżowe, technikum mechaniczne, zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące. Szkoła dysponuje internatem, warsztatami oraz ośrodkiem wypoczynkowym w Żarach,
  • Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju, złożony z technikum leśnego i zasadniczej szkoły leśnej; dys-ponuje internatem i nową bazą dydaktyczną i sportową,
  • Zespół Szkół Ekonomicznych w Tarnogrodzie składający się z liceum ekonomicznego, liceum handlowego, ZSZ; dysponuje internatem i nową bazą dydaktyczną,
  • Zespół Szkół Rolniczych w Różańcu, w którego skład wchodzą: liceum zawodowe, technikum rolnicze, technikum zawodowe, zasadnicza szkoła zawodowa; dysponuje dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną oraz internatem i salą gimnastyczną,
  • Zasadnicza Szkota Rolnicza w Turobinie, kształcąca również techników w technikum rolniczym dla dorosłych, dysponuje dobrą bazę dydaktyczną.

  Szkoły wyższe
  Od 1.10.2000 Biłgoraj staje się miastem akademickim - w Kolegium UMCS kształcić się będzie studentów na kierunkach: informatyka, germanistyka, jeż. polski z logopedią, historia z kulturoznawstwem.
 • kultura

 • Sieć placówek kultury w powiecie tworzą domy kultury (5) i gminne ośrodki kultu-ry (5), a także biblioteki gminne i szkolne.
  Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju skupia w kilkunastu sekcjach liczne grono wychowanków stale uczestniczących w zajęciach plastycznych, muzycznych, tanecznych. Dzieci i młodzież biorą udział w licznych imprezach organizowanych przez placówkę.

  Wieloma znaczącymi sukcesami może poszczycić się działający przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju Zespół Tańca Ludowego "Tanew". Zespół kultywuje muzykę ludową, tradycje i obrzędy regionalne.

  Szczególną instytucją o randze ogólnopolskiej jest Dom Służebny Polskiej Sztuce Słowa, Muzyki i Obrazu, prowadzony w Nadrzeczu k/Biłgoraja przez Fundację Kresy 2000 małżeństwa Alicji i Stefana Szmidtów, aktorów Teatru Polskiego w Warszawie oraz ich córki Dominiki. Celem Fundacji jest podejmowanie szeregu działań na rzecz utrwalenia czaru przemijającej natury, popularyzacja sztuk pięknych i zachowanie wartości dziedzictwa kulturowego schyłku XX wieku, praca z dziećmi i młodzieżą szczególnie uzdolnioną, stwarzanie warunków tolerancji społecznej oraz możliwości rozwoju dzieciom niepełnosprawnym. Nadrzędnym celem Fundacji jest prezentowanie wybitniejszych osiągnięć polskiej sztuki współczesnej szerokim kręgom odbiorców żyjących z dala od centrum kultury.

  Funkcjonująca od lata 1997 r. Fundacja ma już na swo-im koncie szereg spektakularnych działań, takich jak wernisaż Jerzego Dudy Gracza "Obrazy gminne i prowincjonalne", recital poetycko-muzyczny Leszka Długosza z Piwnicy "Pod Baranami" w Krakowie, spektakl Powszechnego w Warszawie "Goła Baba" autorstwa i w wykonaniu Joanny Szczepkowskiej, wieczór z Wiesławom Ochmanem, spektakl "Zemsty" w wykonaniu Teatru Staromiejskiego w Warszawie, wer-nisaż malarski Antoniego Fatata, recital poetycki Wojciecha Siemiona, wernisaż malarski Franciszka Maśluszczaka, recital Kazimierza Grześkowiaka.

  Ukoronowaniem 2-letniej działalności Fundacji był laur IV edycji konkursu "Małe Ojczyzny - tradycja dla przyszłości" w 1999 r.
   

 • sport

 • Ważniejszymi imprezami sportowymi w powiecie są:
  • Turniej Piłki Ręcznej Kobiet o Puchar Starosty Biłgorajskiego
  • Ogólnopolski Wyścig Kolarski "Po Ziemi Biłgorajskiej"
  • Kartingowe Mistrzostwa Polski w kategoriach: junior, senior, ICA, tj. o Puchar Starosty i Burmistrza Miasta Biłgoraja oraz Puchar Głównej Komisji Sportu Kartingowego Polskiego Związku Motorowego, a także Finał Kartingowych Mistrzostw Polski w kategorii młodzieżowej,
  • Międzynarodowy Spływ po rzece Tanew (w planie).

  •  
 • ochrona zdrowia

 • Usługi zdrowotne dla mieszkańców powiatu świadczone są przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju oraz niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej w Józefowie, Tarnogrodzie i Turobinie. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju świadczy usługi zdrowotne za pośrednictwem szpitali rejonowych w Biłgoraju i Tarnogrodzie, 2 przychodni specjalistycznych, 2 przychodni rejonowych, 8 gminnych ośrodków zdrowia, 4 wiejskich ośrodków zdrowia, Pogotowia Ratunkowego w Biłgoraju (Dział Pomocy Doraźnej).

  Szpital Rejonowy w Biłgoraju zatrudnia 58 lekarzy i dysponuje 362 łóżkami, a Szpital Rejonowy w Tarnogrodzie zatrudnia 5 lekarzy i dysponuje 86 łóżkami.

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju zatrudnia łącznie 121 lekarzy medycyny, 29 lekarzy stomatologów i 4 farmaceutów.

  Pogotowie Ratunkowe w Biłgoraju dysponuje 7 karetkami i 1 karetką "R". W powiecie biłgorajskim funkcjonuje 26 aptek.

  Mieszkańcy powiatu będą mogli korzystać z usług medycznych na wysokim poziomie z chwilą zakończenia rozbudowy i modernizacji Szpitala Rejonowego w Biłgoraju.