Gmina Księżpol
Kliknij aby zobaczyć gminę w liczbach

Położenie
Nowy budynek czkolny w KsiężpoluGmina Księżpol położona jest w południowej części powiatu biłgorajskiego, na terenie Płasko-wyżu Tarnogrodzkiego i Równiny Biłgorajskiej w makroregionie Kotliny Sandomierskiej. Przebiega przez nią najważniejszy szlak komunikacyjny powiatu - droga nr 835 Lublin-Przemyśl. Stolica gminy Księżpol jest węzłem dróg lokalnych (do Harasiuk, Łukowej i Biszczy). W gminie nie ma linii kolejowych. W jej skład wchodzi 17 sołectw i 23 miejscowości.

Gospodarka
Nad Tanwią...Gmina Księżpol jest typową rolniczą gminą. Rolnictwem para się tutaj 1146 gospodarstw (o śred-niej powierzchni 7,73 ha) uprawiających głównie zboża (63 proc.) i ziemniaki (12 proc.) oraz warzywa i rośliny przemysłowe. W produkcji zwierzęcej przeważa hodowla trzody chlewnej. W sumie wyłącznie z rolnictwa utrzymuje się ok. 25 proc. gospodarstw. Dla wielu mieszkańców gminy podstawą utrzymania jest praca w zakładach Biłgoraja lub działalność gospodarcza na własny rachunek. Zareje-strowanych jest tutaj 245 podmiotów gospodarczych, w tym piekarnia, masarnia, zakłady stolarskie, tartaki, firmy budowlane, transportowe oraz zakłady produkcji wyrobów z drutu i z drewna. Największym zakładem pracy w gminie są ZCB Markowicze wytwarzające ceramikę budowlaną.

Infrastruktura
Kościół w Majdanie StarymInfrastruktura komunalna gminy jest intensywnie rozbudowywana. Z wodociągów korzysta już 21 miejscowości (1312 przyłącza, a w 1999 r. wodę otrzymało kolejnych 80 gospodarstw). Trwają przygotowania do budowy oczyszczalni ścieków w Księżpolu i sieci kanalizacyjnej w tej miejscowości. Ga-zociąg o długości około 14 km doprowadza gaz do 331 gospodarstw w 3 wsiach, a z łączności telefonicznej korzystają mieszkańcy 13 wsi.

Ochronę zdrowia mieszkańców gminy zapewnia Gminny Ośrodek Zdrowia z 5 gabinetami lekarskimi.
Sieć oświatową w gminie tworzą 4 szkoły podsta-wowe, 2 zespoły szkół w Księżpolu i Starym Majdanie łączące gimnazja i szkoły podstawowe. Inwestycje oświaty były największymi inwestycjami kubaturowymi re-alizowanymi w gminie, m. in. w Księżpolu wzniesiono budynek dydaktyczny dla dzieci starszych oraz stołówkę, a w planach jest realizacja budynku dydaktycznego dla szkoły podstawowej. Trwa rozbudowa szkół w Rakówce i w Majdanie Starym oraz Korchowie l.
Bazę kultury w gminie stanowią GOK, Biblioteka Publiczna w Księżpolu z 3 filiami w Majdanie Starym, Rakówce i Korchowie l.

Prężnie rozwija się sport gminny - działają tu 4 kluby LZS z sekcjami pitki noż-nej (m. in. LZS "Tanew" w Majdanie Starym - najstarszy klub sportowy w gminie, od 10 lat z powodzeniem występujący w klasie okręgowej OZPN) oraz UKS "Junior" przy SP w Księżpolu prowadzący sekcję kajakarską i lekkiej atletyki.

Historia
Księżpolska wieśKsiężpol - początkowo zwany Księżopole - od początku XVI w. wchodził skład starostwa krzeszowskiegow Ziemi Przemyskiej woj. ruskiego. Od 1588 r. Księżpol stal się własnością Jana Zamoyskiego, w którego ordynacji pełnił później rolę ośrodka klucza dóbr skupiającego 13 miejscowości. W 1867 r. Księżpol dał swą nazwę nowej gminie w nowoutworzonym powiecie biłgorajskim guberni lubelskiej. Podczas okupa-cji hitlerowskiej wieś została wysiedlona, a gospodarstwa Polaków przejęli miejscowi Ukraińcy. W latach 1975-98 gmina Księżpol wchodziła w skład woj. zamojskiego.

Zabytki

  • Kościół parafialny w Księżpolu pw. Podwyższenia Krzyża Św. wzniesiony w 1858 r. przez ordynata Konstantego Zamoyskiego jako cerkiew unicka (zamieniona na cerkiew prawosławną w latach 1875-1917 przez carat oraz w latach 1941 -44 przez Niemców i Ukraińców).
  • Cmentarz rzymsko-katolicki w Księżpolu (d. unicki, prawosławny) z najstarszym nagrobkiem z 1828 r. i 12 mogiłami żołnierzy Września 1939 r. oraz Kopcem Żoł-nierskim z okresu l wojny światowej.
  • Kościół parafialny w Majdanie Starym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawia, wybudo-wany w 1906 r. jako cerkiew prawosławna, drewniany.
  • Cmentarz rzymsko-katolicki w Majdanie Starym (d. unicki i prawosławny) z mogiłami 65 ofiar pacyfikacji tej wsi (w tym wielu dzieci) dokonanej 3 lipca 1943 r. przez hitlerowców i oddziały ukraińskie.
Turystyka
W lasach Puszczy SolskiejGmina Księżpol nie dysponuje żadnym potencjałem turystycznym. Ma za to dogodne warunki do rozwoju zarówno wypo-czynku zorganizowanego jak i agroturystyki. Stanowi je długa linia brzegowa rzeki Tanew, jednej z najczystszych rzek w Polsce, atrakcyjnej dla amatorów wędkowania; duże obszary leśne (lasy stanowią 23 proc. powierzchni gminy) oraz ponad 7 ha gruntów komunalnych, zarezerwowanych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy na bazę wypoczynku i rekreacji.

Urząd gminy
23-415 Księżpol
tel./fax (0-84) 687-74-20