Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Kronika Tygodnia 21.03.2000
Apel do mieszkańców Biłgoraja
Jako organizacja społeczna, uczestnicząca od roku 1989 w życiu społecznym i politycznym naszego miasta, czujemy się zobowiązani do zabierania głosu i wskazywania na nieprawidłowości, jakie są popełniane przez inicjatorów referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Biłgoraju. Z całą odpowiedzialnością pragniemy podkreślić, że do odwołania Rady Miejskiej w Biłgoraju nie ma jakichkolwiek zasadnych podstaw.

Do osiągnięcia swojego celu inicjatorzy referendum z braku podstaw do odwołania rady prowadzą różnymi podstępnymi sposobami agitację, posługując się kłamstwami, aby uzyskać poparcie dla referendum.

Wykorzystuje się także do uzyskania poparcia niezadowolenie pewnych grup mieszkańców, spowodowane innymi przyczynami, które nie wynikają z pracy rady. Takich i podobnych przypadków jest wiele. W celu wskazania - bra-ku podstaw do przeprowadzenia referendum przedstawiamy następujące wyjaśnienia:
Zarzut: Łamanie podstawowych reguł współpracy ze zw. zawodowymi. 
Wyjaśnienie: W Biłgoraju istnieją dwa związki zawodowe: NSZZ "Solidarność" i OPZZ. Ten ostatni od niedawna powołał strukturę powiatową. Jak do tej pory nie było żadnych skarg na brak współpracy lub na odmowę współpracy Rady Miasta ze związkami. Zarzut ten jest mało precyzyjny i trudno określić, o jaką wspólpracę z OPZZ chodzi. Jesteśmy zdania; że z wielu zaproponowanych przez OPZZ propozycji współpracy Rada Miasta mogłaby skorzystać.

Zarzut: Manipulowanie przy wyborze ławników do Sądu Rejonowego i Kolegium ds. Wykroczeń.
Wyjaśnienie: Nie można także potwierdzić, że nastąpiła jakakolwiek manipulacja przy wyborze ławników. Przy nadmiarze chętnych część kandydatów nie została wybrana. Manipulacja nastąpiłaby, gdyby np. OPZZ w jakiś spo-sób wymógł na radnych, aby wybrali ich kandydatów. Rada Miasta jako organ kolegialny z wyboru jest ciałem niezależnym i dlatego też radni podejmują decyzje dla dobra miasta i jego mieszkańców oraz zgodnie z własnym sumieniem. Na podkreślenie zasługuje fakt, że na ławników zostali wybrani także kandydaci lewicy i o różnych światopoglądach. Dlatego też nikt nie może radnym narzucić jakiejkolwiek woli. Demokratyczny wybór na zasadach większości nie może być kwestionowany. Przy. braku zastrzeżeń do uchwały przez organ nadzorujący, jakim jest wojewoda, taki zarzut podważający głosowanie jest co najmniej nie ma miejscu, Wszystkie kwestionowane przez OPZZ uchwały Rady Miasta nie zostały zakwestionowane przez Nadzór Prawny Wojewody Lubelskiego.

Zarzut: Udzielenie niskoprocentowej pożyczki dla Spółki Cywilnej, w warunkach gdy sama rada zaciąga kredyty komercyjne.
Wyjaśnienie: Zarzut ten wynika z wprowadzania w naszym kraju reformy oświaty. Prace te zostały także podjęte przez Radę Miasta Biłgoraja. W ramach tej reformy powstała możliwość tworzenia nowych form kształcenia i wychowania przez różne podmioty (szkoła katolicka).
Jako zwiastun tej nowej formy kształcenia i wychowania powstała pierwsza w Biłgoraju eksperymentalna szkoła średnia (gimnazjum i liceum). Jak wynika z wyliczeń Zarządu Miasta, przyznanie szkole oprocentowanego kredytu jest korzystne dla miasta.
W przypadku tym, władze miasta zostały odciążone z dodatkowych kosztów utrzymania miejskich szkół w związku z powstałą szkołą społeczną, która utrzymuje się z własnych funduszów, a pożyczkę będzie musiała zwrócić z oprocentowaniem. Dlatego też radni z wielką satysfakcją takiej pomocy, szkole udzielili. Głosowanie w tej sprawie było zdecydowanie większościowe (przy kilku głosach wstrzymujących się). Za uchwałą wypowiedzieli się także radni lewicy. W związku z tym budzi zdziwienie ten zarzut, który wynika chyba tylko z indywidualnych animozji inicjatora referendum.

Zarzut: Naruszenie przepisów prawa przy utworzeniu Biłgorajskiego Centrum Kultury.
Wyjaśnienie: Reforma w kulturze jest oczekiwana przez mieszkańców już od początku dokonujących się przemian w naszym kraju. Wielu mieszkańców było wprost zdziwionych, że do tej pory kultura w Biłgoraju funkcjonuje na starych zasadach, realizując programy z minionego okresu. Dlatego też zainicjowanie przekształcenia BDK jest konieczne i jak w innych dziedzinach życia, także i kultura musi przestawić się na nowe formy pracy, a szczególnie podjąć także te dziedziny kultury, które do niedawna były zakazane, nawiązujące do naszej wspaniałej i bogatej historii i do naszych najcenniejszych wartości.

Przy realizacji tego przekształcenia nie może być mowy o naruszeniu prawa, ponieważ inicjatywa ta i projekt zostały wprowadzone po sprawdzeniu i przyjęciu przez wojewódzkie organy kontrolne.

Zarzut: Naruszenie prawa przy wyborze i powołaniu dyrektora Biłgorajskiego Domu Kultury i Biłgorajskiego Centrum Kultury.
Wyjaśnienie: Ten zarzut został postawiony przez OPZZ i SLD na podstawie nie obowiązujących przepisów. Ta pomyłkowa argumentacja została udowodniona i należy się dziwić, że zarzutu tego inicjator nie wycofał.

Reasumując należy stwierdzić, że przedstawione zarzuty nie mają żadnego uzasadnienia i są postawione z przestanek politycznych lub osobistych wygórowanych aspiracji pomysłodawców referendum, chcących wywołać także w Biłgoraju trochę zamętu politycznego, którego cenę zapłacą wszyscy mieszkańcy naszego miasta (koszt referendum i wyborów szacuje się na miliard starych zł, co się równa cenie remontu jednej ulicy).

Ten precedensowy przypadek wystąpienia w Biłgoraju z inicjatywą referendalnąjest podyktowany chęcią wykorzystania broni referendalnej do podporządkowania wielu decyzji Rady Miejskiej wąskiej grupie przeciwników zachodzących przemian. Musimy wszyscy bronić się przed wykorzystaniem przepisów prawa do szkodliwej społecznie działalności, której podstawę może stanowić jakiekolwiek i czymkolwiek podyktowane uzasadnienie.

Pragniemy także podkreślić, że podczas organizowania referendum zostały także naruszone wymagania ustawowe.
Dlatego też pozwalamy sobie zaapelować do mądrości miesz-kańców naszego miasta o rozwagę!

Rejonowy Komitet Obywatelski Ziemi Biłgorajskiej

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: