Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 3/2001
Prymas - przywódca, czy pasterz
7 marca br. w SP nr l w Biłgoraju po raz kolejny odbył się wykład pt; "Ks. Prymas Stefan Wyszyński - przywódca narodu, czy pasterz" .zorganizowany przez Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" w Biłgoraju oraz Towarzystwo Inicjatyw Społecznych "Etos" w Lublinie. Tematem wykładu jak wskazuje tytuł, była osoba ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz próba odpowiedzi na pytanie -czy rola, jaką odegrał była bardziej rolą przywódcy narodu czy też pasterza. Temat jest nader aktualny z uwagi na fakt, iż rok obecny poświęcony został osobie Prymasa Tysiąclecia, a ponadto trwają przygotowania aby Szkole Podstawowej Nr.l nadać imię tego czcigodnego pasterza.

Wykład, będący raczej bardzo osobista refleksją nad postacią i rolą ks. Prymasa, wygłosił ks. Prof. dr hab. Zygmunt Zieliński z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prelegent przedstawił pokrótce biografię księdza prymasa, zatrzymując się nieco dłużej na pierwszym okresie jego kapłaństwa (lata 1925 - 1939). Już wtedy daje się zauważyć głębokie zainteresowanie przyszłego prymasa sprawami społecznymi. Świadczą o tym podjęte przez niego studia nad katolicką nauką społeczną, najpierw na KUL (1925-29) i dalsze studia zagraniczne, pogłębiające tę tematykę (1929-30), oraz jego działalność w Chrześcijańskich Związkach Zawodowych we Włocławku. Okres wojny upłynął ks. Wyszyńskiemu na tułaczce podczas, której dotarł także do naszego regionu. Główną częścią wykładu był opis fenomenu księdza prymasa, duszpasterza i męża stanu w jednej osobie, na tle niezwykle skomplikowanej sytuacji dziejowej narodu polskiego i Kościoła w Polsce. Charakterystyczną cechą postawy Prymasa Wyszyńskiego, na którą wskazał mówca, była z jednej strony nieugiętość w sprawach wiary, jako konsekwencja osobistego zawierzenia Chrystusowi i Jego Matce, z drugiej zaś otwartość na dialog i kompromis tam, gdzie było to możliwe, jeśli nie odbywało się to kosztem prawdy.

Obie cechy Prymasa Tysiąclecia sprawiły, że był i jest niekwestionowanym autorytetem moralnym, pasterzem Kościoła w Polsce, oraz wybitnym mężem stanu, a więc politykiem. Przy czym politykę należy tu rozumieć w szerszym, niż obecnie, znaczeniu. Szeroko rozumiana polityka, to działanie na rzecz wspólnego dobra, całego narodu i to w dalekiej perspektywie, a nie tylko działanie, którego celem jest zdobycie i utrzymanie władzy. Tak, niestety, rozumie się politykę dzisiaj. Przykład Księdza Prymasa jest dowodem na to, to moja osobista refleksja, że można autentycznie żyć Ewangelią Chrystusa i kierować się nią nawet w sferze polityki, czego tak bardzo brakuje nam dzisiaj, nie tylko w czasach totalitaryzmu.

Cenne uzupełnienie do wypowiedzi gościa z KUL, dodał ks. Bogusław Wojtasiuk, który podzielił się swoją szeroką wiedzą na temat osoby Prymasa, a także osobistymi doświadczeniami z tamtego okresu. Wykład nie wyczerpał bogactwa treści, którymi żył i dzielił się z narodem ks. Prymas Stefan Wyszyński, dlatego mam nadzieję, że organizatorzy pomyślą o kolejnych wykładach z tego cyklu, o których wygłoszenie warto poprosić ks. Dziekana B.Wojatasiuka.

AB

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: